Όνομα:
Κωδικός:

Σημείωση: Η ταυτόχρονη πρ́οσβαση στη γραμματοθυρίδα σας από το webmail και από desktop εφαργμογές (POP3) πρέπει να αποφεύγεται.

* Εάν η οργανωτική σας μονάδα δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω λίστα, παρακαλούμε δοκιμάστε να συνδεθείτε μέσω του webmail.noc.uoa.gr.